Ons aanbod

Gezonde school

De Matthiasschool draagt bij aan een gezonde en actieve levensstijl van kinderen. Wij stimuleren het eten van groente en fruit en het drinken van water op school. Daarnaast hebben we een vakleerkracht bewegingsonderwijs in dienst, die leerlingen het plezier van sporten en bewegen laat ontdekken.

Engels van groep 1 tot en met 8

We leven steeds meer in een internationale omgeving. De voertaal? Engels. Hoe eerder kinderen deze taal leren beheersen, hoe groter hun wereld wordt. Engels is verplicht in groep 7 en 8 van het basisonderwijs, maar wij beginnen er al mee vanaf groep 1. Spelenderwijs natuurlijk. Met Groove.me, een methode die de taal leert aan de hand van… popliedjes. Met Groove.me ga je Engels spreken, schrijven, lezen én zingen.

Samenwerking met het Klein Alkmaar

Officieel is de Matthiasschool geen Integraal Kind Centrum, maar wij delen wel ons gebouw met kinderopvangorganisatie Klein Alkmaar, waarmee we een warme relatie onderhouden. Dankzij veelvuldig overleg over en weer is er sprake van een soepele overgang van peuteropvang naar kleuteronderwijs. En samen bieden we in een doorgaande leerlijn extra ondersteuning aan jonge kinderen die met name worstelen met een taalachterstand. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van de BSO via Klein Alkmaar.

Schakelklas

Elke school is onderdeel van een omgeving en stemt daar haar onderwijs op af. Tenminste, zo doen we dat op de Matthiasschool. Wij hebben veel kinderen met een diverse culturele achtergrond die het Nederlands nog niet volledig beheersen. In groep 3 hebben we een schakelklas samengesteld, waarin deze kinderen aanvullend taalonderwijs krijgen.

De Vreedzame School

Als er ruzie is tussen kinderen, ligt het voor de hand dat de leerkracht tussen beide komt en de boel sust. Op de Matthiasschool pakken we het iets anders aan. Hier zijn onze leerlingen de ‘vredestichters’. Het is een van de mooie facetten van De Vreedzame School.

Hoor- en wederhoor

De Vreedzame School is een pedagogisch programma waarmee kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Het bestrijkt thema’s als verantwoordelijkheid nemen, met elkaar communiceren (ook over gevoelens) en begrip hebben voor elkaar.

We leiden in De Vreedzame School oudere leerlingen op tot ‘mediatoren’ die bemiddelen bij conflicten tussen kinderen. Dat is een serieuze zaak. Je past hoor- en wederhoor toe, laat iedereen zijn zegje doen en stopt pas wanneer iedereen elkaar een hand heeft gegeven.

Gestructureerd aanpakken

Hun hele basisschooltijd – van groep 1 tot en met 8 – zijn kinderen gestructureerd bezig met De Vreedzame School, steeds in blokken die schoolbreed worden behandeld. Zo wordt in onze minimaatschappij het gedrag gevormd, waarmee kinderen kunnen uitgroeien tot actieve en betrokken burgers in de ‘grote maatschappij’.